Posts Tagged ‘DCS: P-51D Mustang’


ed logo

მომდევნო ვერსიაში მოსალოდნელი ცვლილებების და ჩასწორებების სია, რომელიც მალე გამოვა განახლების სახით:

Preliminary DCS Change Log 1.2.3

New Features:

DCS World
• Added new Su-27 model.
• Added new Mission Editor trigger rule – Bomb in Zone.
• New mission editor skin. Incomplete work in progress.
• Helicopters will better maneuver against AAA maneuvering when in the threat area.
• Added new Mission Editor trigger rule – Expression.
• Scripting Engine: Fixed outText and outSound for Coalition and Group
• Scripting Engine: Added “Mission” Task for ground groups
• Mission Editor UI for group variation placement tool added, not functional yet.
• New skins for F-15C and MiG-31.
• Model LODs have been better optimized.

Combined Arms

• Combined Arms. Life-bar for ground units in the F10 Command Map view. This can be toggled on and off with button on Command Map.
• Combined Arms. AI units will resupply ammunition from a warehouse or cargo truck at ranges less than 100 meters, periodicity – once a minute. Player’s can do this with the LALT + ‘ key combination.
• Command Map control of air units. You can now route them, set speed and altitude, and set targets.
• Combined Arms. Ground units in group now stay in formation with user when in first person control mode. User can set formation and ROE when in 1st person mode.
• Combined Arms. Updated, higher resolution ground unit HUDs.
• Combined Arms. Added min and max range rings for all indirect fire systems.
• Combined Arms. Added countdown timer for indirect fire missions.
• Combined Arms. Mission designer can now determine which ground units can and cannot be controlled by players (1st person and Command Map).
• Combined Arms. Platform Shake is better implemented and provides basic “weapon stabilization” option when the vehicle is on the move.
• Combined Arms. Added hot keys for hull / turret alignments, turret lock, and gun lock on azimuth.
• Combined Arms. Changing round type loading delay added.
• Combined Arms. Added military icons for Command Map.
• Combined Arms. Provided NVG gain.
• Combined Arms. New compass orientation options.
• Combined Arms. Signal flare options.
• Combined Arms. Added tracer effect to armor piercing rounds.

Flaming Cliffs 3 (FC3)
• New Su-27 campaign.
• Added new multiplayer missions.

Bug Fixes and Adjustments:

DCS World
• Tuned aircraft gun smoke.
• Fixed Set Path to Column formation.
• Fixed Georgian soldier animation.
• Fixed long range radar break-lock for Russian aircraft.
• AIM-120 and R-77 maximum load factor increased to 40g.
• R-77 data adjust. Thrust, lift and drag.
• AIM-120 data adjusted. Lift and drag.
• AIM-9M maximum load factor increased to 35g.
• AIM-9M thrust changed 12000 N.
• Adjusted AIM-9P drag.
• AIM-7M thrust and drug adjustments were made.
• Increased load factor to R-27 family to 24g.
• Increased R-27ER initial delay to 1.5 sec.
• AIM-54 data adjustment. Thrust, drug, lift, initial delay of guidance.
• R-33 data adjusted. Thrust, drug and lift, initial delay of guidance.
• R-60 data adjusted.
• R-73 data adjusted.
• Multi-channel missile guidance is fixed.
• Decreased the damage value of modern AA missiles warheads from directional to enhanced. Earlier AIM-120 and R-77 had a warheads with large multiplier factor termed “directional”. These missiles were very lethal, more so than even an S-300. It was not realistic and we decided replace “directional” warhead with the less power “enhanced” warhead.
• Number of simultaneously guided AIM-120s is 4 for F-15, F-16 and F-18.
• Number of simultaneously guided AIM-54 is 4 for F-14.
• Fixed AI planes unable to engage SA-8 with Anti-Radiation Missiles.
• Fixed situation where AI sometimes launch AGM-65 Mavericks from too far away; AGM-65 would self-destructs before reaching target.
• Added S-8TsM and S-8OFP2 rockets to inventory of MiG-29A/G/S and Su-33.
• Renamed S-8KOM to S-8TsM in the one AFAC Su-25 payloads.
• The F-15C and Su-27 will now use their RWR systems when the Mission Editor RADAR USING option is not applied.
• Adjustments to the air combat maneuvering of all aircraft.
• “Transmit Message” command parameters indication is now in the action list
• Fixed infantry not moving when route is changed.
• Fixed client crash in MP.
• Fixed pilot models with K36 ejection seat.
• Debris of a killed soldier has been removed.
• Adjusted AWACS action time.
• Fixed switch waypoint triggered action.
• Changed setting of mission start time (day, month).
• Default damage parameters tuned for old aircraft models.
• Fixed Mission Editor error when trying to change aircraft country.
• Fixed Mission Editor that pressing File\Create in the drop menu did nothing.
• Aircraft will reset landing airdrome each time landing procedures is initiated.
• Changed color of missile flame and smoke from blue to yellow.
• “REACTION ON THREAT” option will now affect active ECM systems.
• Problem with random uncontrollable rotation of the tower in some circumstances has been resolved.
• Night vision staying switch to on after exit from the previous server has been fixed.
• Incoming missiles warning messages has been corrected.
• Helicopters will better maneuver against anti AAA when in the threat area.

DCS Modules

• A-10C. A-10C TGP IR operation is fixed.
• FC3. SPO not reacting to launch of an I-HAWK or S300 is partially resolved.
• FC3. Fixed F-15C ADI operation reversed.
• FC3. Fixed A-10A ADI operation reversed.
• FC3. F-15C/A-10A. Fixed autopilot not allowing refueling during tanker orbit.
• FC3. Corrected and adjusted Russian A-10 campaign by Dzen.
• FC3. Fixed some errors in F-15C campaign.
• FC3. The MiG-29 HUD diamond on the target will now only appear when it is locked by radar.
• FC3. Updated SEAD payloads and air defense deployments in some missions.
• FC3. Missiles DLZ has been partially corrected.
• FC3. Stations display on Su-27 and MiG-29 HUDs was made more realistic – just an ‘underscore’ is displayed if a weapon present, and station number is additionally displayed if weapon is ready to launch.
1) Fixed stations display on Russian HUD – only stations for currently selected weapon are displayed.
2) Implemented MiG-29S style of stations display on HUD.
• FC3. Fixed the IRRAD mark for the Russian aircraft. This would overlap with range tape.
• Combined Arms. Instant fire on ammunition switching has been fixed.
• Combined Arms. Switched the reverse gear after the vehicle has stopped.
• Combined Arms: Transition to alarm state GREEN for ground units has been fixed
• Combined Arms. Unarmed vehicles will use their sensors when acting as a JTAC.


New 1.2.2 changes include: დაწვრილებით

DCS World, 1.2.2

Fixed duplicated aircraft icons in generated mission.
Fixed double-click required when setting MAP OPTIONS.
Trigger zone less 37 meters radius is now visible.
Fixed missing scroll bar in the “Options” windows.
Fixed selecting F10 view options in ME mission options panel.
Corrected mouse axis disabled when player call the in-game briefing.
Corrected Su-25T Vikhr reticule position in some situations.
Fixed incorrect messages for ships after pressing “RAlt+J”.
RIM-7 speed has been corrected.
Fixed erratic mouse cursor behavior when used in the cockpits.

DCS: P-51D Mustang (Final), 1.2.2
Fixed simulator hang when player is trying to roll the P-51D.
Fixed erratic mouse cursor behavior.
Improved parameter in graphics.cfg to benefit FPS on high settings.
Corrected blinker animation.

DCS: A-10C Warthog, 1.2.2
Maverick’s maneuver envelope has been corrected.
GBU-31 aiming has been corrected.
Fixed typos in several A-10C single missions.
Corrected AAP, STEER Toggle Switch.
Adjusted the A-10C APU sound.

DCS: Black Shark 2, 1.2.2
Fixed simulator crash after jumping into a ground unit from a Ka-50.
Fixed missing Ka-50 textures for older missions.გვერდი ოფ. ფორუმიდან – (ENG) DCS 1.2.1 Now Available (RU) Обновления DCS 1.2.1

DCS World, 1.2.1

This new update to DCS World provides a set of new features and fixes. The most important of which is the new auto updater that will now automatically update your DCS World files without having to download entire new versions and manually install.

• Added new auto updater function. This will automatically update your DCS World files to their latest versions when online.
• Corrected KMGU-2 loading in the Resource Manger.
• Improved multiplayer stability and issues with master server.
• The Su-25T Flight Manual has been updated.
• We have fixed forests that would be missing on map when zoomed in.
• The proper S-125 HUD symbol has been added to the Su-25T when in SEAD mode.
• Corrected unit measurement for Russian AWACS (feet to meters).
• Added a change to the manual for the role change window in single player.
• Added some additional Su-25T commands for keyboard and joystick.
• Optimized the models for the IL-76MD, IL-78M and A-50 aircraft.
• Added “Escort” and “Follow” advanced tasks for aircraft in the Mission Editor.
• Fixed Su-25T autopilot.
• Corrected rocket/missile smoke trails.
• The Su-25T gun pods are now modeled correctly.
• Improved water effects.
• New F/A-18C model.
• New MiG-31 model.
• New T-90 main battle tank model.
• Updated DCS User Manual.

DCS: P-51D Mustang (Final), 1.2.1
• War Emergency Power (WEP) has been implemented.
• Tail wheel dynamics reworked for more realistic performance.
• Realistic cooling system added and integrated into the full engine thermodynamic model.
• Landing gear physics have been reworked to have realistic behavior and interaction with the fairing doors and down-lock latches.
• Fairing doors can now be damaged or ripped off at over-speed conditions.
• Engine wear or damage due to high manifold pressure at low RPM, overheating, and overuse of WEP has been implemented.
• Oil pressure is now viscosity dependent. Oil dilution is now possible and has direct impact on engine performance.
• The front dash gauge panel and the K-14 gunsight are now spring suspended.
• The K-14 gunsight has been reworked using new data from K-14 documents.
• The rudder anti-booster tab now works correctly.
• Control stick and rudder pedals movement are now limited due to hinge moments.
• Flap drag has been adjusted.
• Lamps brightness and electro-dynamic gauge readings are now voltage sensitive. You can best see this during engine start.
• The starter can now be burned out due to overheat if overused or overloaded.
• Guns jam due to over-G firing has been added.
• The radiator shutters’ thermo-sensors can be damaged now.
• All aircraft failures are now reported correctly in debriefings.
• Sounds for the primer, pilot parachute opening and flapping during decent, and pilot landing have been added. The canopy sound has also been improved.
• Corrected tendency for left roll at takeoff.
• Adjusted Red Tail pilot art.
• Improved bailing out animation.
• Fixed landing light on with air start.
• Fixed cockpit tooltip for the gun switch.
• Corrected radio information entry in Mission Editor.
• Improved AI P-51D.
• Fixed SCR-522 resetting in some situations.
• Adjusted G impact on airframe.
• Improved pilot normal maps.
• Adjusted landing gear collision model.
• Corrected trim performance in multiplayer.
• Adjusted wingmen takeoff behavior.
• Improved prop RPM model.
• Sounds for control stick and rudder movement have been added.

DCS: A-10C Warthog, 1.2.1
• Flight model updated.
• New APU sounds.
• Corrected inverted flight behavior.
• Fixed course and heading on HSI continuing to change after knob input has ceased.
• Reworked TGP tracking. TGP would now enter INR track for approximately one second after slew has stopped. It will now enter AREA / POINT track.
• Fixed sensor axis responsiveness after exit from LSS when TGP is masked.
• Only POINT track and RATES are now possible in TGP A/A mode.
• TGP will now revert to RATES when a track is lost in A/A mode.

DCS: Black Shark 2, 1.2.1
• Restored the vertical bar on the Ka-50 right window (view inside cockpit).
• Corrected brightness of lamps and devices in the cockpit.
• Corrected shadows of IR rockets on the water.
• Fixed Abkhazia skin for Ka-50.
• Adjusted clickable zones in the cockpit.
• Corrected number of saved PVI zones in memory.
• Fixed NDB indication on ABRIS map.
• Corrected shadow on the ground from rotor blades.
• Fixed Ka-50 repair procedure when on the runway.
• PVR is no longer powered by SUO (Weapon Systems) switch.
• SUO (Weapon Systems) switch logic has been revised – now it controls the ability to fire weapons and to display weapons status. Additionally, external fuel tanks will not transfer fuel when the switch is OFF.
• Vikhr ATGM issues fixed.
• Autopilot control panel and Datalink panel lamps status is now reset when electric power is lost.
• Hydraulic system related instruments will no longer work when electrical power is lost.
• Ambient temperature indicator (the one above the pilot on the cockpit ceiling) was implemented.

DCS: Combined Arms Beta 2, 1.2.1
• Changed the binocular button on the F10 view.
• Improved operation of mouse cursor.
• Altered Instructor mode for bot-units.
• Added new message for user when start is delayed.
• Corrected role selector function.
• Added artillery range rings in F10 view.
• Fixed sight lock in some situations.
• Fixed player control process for SAMs.
• Fixed working compass and turret rotation indicator for ZSU-23-4.
• Added route refresh function in MP.
• Corrected users’ names for all CA units in MP.
• Corrected tank sight for zoomed in mode.
• Corrected ammunition status field.
• Fixed Battlefield Commanders ability to target artillery in MP.
• Corrected Lock – Unlock sequence targeting.
• Fixed tank sight for HE shells.
• Added fixed delay time between locks.
• Fixed the ability to lock units behind terrain.
• Added tank ability to turn on the spot.

Installation

Uninstall all previous DCS products prior to versions 1.2.1

Note: Do NOT deactivate your products!

To be safe, delete \Saved Games\DCS files
Install DCS World 1.2.1
Install each new DCS module (1.2.1 or latest Beta version)

Note: A new activation will not be required unless this is the first time you have installed the product.

Please note that MP requires you to have all products S/N activated using the same DCS (webshop) account.


ასე ერთბაშათ გამოუშვა DCS განახლებები და ბეტა ვერსიები თავიანთი პროდუქციისთვის. ეს განახლებები გაკეთებულია DCS World -ის მოდულისთვის. თქვენ უნდა გეყენოთ DCS World 1.2.0 ვერსია.  დაწვრილებით ეწვიეთ ოფ. საიტის გვერდებს:
Black Shark 2
A-10C Warthog
DCS World
Combined Arms
P-51D Mustangწინსწრებით შეძენა Pre-purchase “DCS: P-51D Mustang (English download version)”


DCS: P-51D Mustang – ის ახალი WIP სქრინები.